Grupa terapeutyczna

Zapraszamy do Planety Fantazji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych

Zapraszamy do Planety Fantazji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 do 7 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z myślą o dzieciach z autyzmem, z zespołem Asperghera oraz niepełnosprawnością sprzężoną utworzyliśmy w naszym przedszkolu oddziały terapeutyczne liczące do 6 wychowanków. Każdy z oddziałów powierzony jest opiece wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej dwóm nauczycielom (pedagodzy specjalni i edukacji przedszkolnej, psycholodzy, logopedzi). Dodatkowo w porozumieniu z nauczycielami, zarówno w ramach zajęć indywidualnych jak i grupowych, pracują z dziećmi terapeuci-specjaliści, m.in. terapii zajęciowej ,terapii miofunkcjonalnej, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta SI i TUS.

Czas trwania zajęć dostosowany jest  indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka. Dla każdego wychowanka z grupy terapeutycznej, realizowany jest  indywidualny program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzonej przez MEN, dostosowany do możliwości naszych podopiecznych i opierający się na mocnych stronach uczniów oraz rozwijający ich sfery deficytowe.

W ramach Przedszkola dla dzieci z grup terapeutycznych prowadzone są również terapie grupowe: muzykoterapia, trening umiejętności społecznych ,terapia ręki, bajkoterapia, logopedia. W miarę postępów terapeutycznych dzieci włączane są  do grup prawidłowo rozwijających się rówieśników.

Metody Terapeutyczne stosowane w Przedszkolu Planeta Fantazji dostosowujemy do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków. Metody stosowane w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszej placówce:

 • Metoda Bon-Depart, czyli dobrego startu – to metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna, w której odgrywają rolę trzy elementy: – element wzroku (wzory graficzne), – element słuchu (piosenka), – motoryki (odtwarzanie wzorów).Celem jej jest jednoczesne usprawnianie analizatorów wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji tj. orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Doniosłą rolę odgrywa występujący tu element muzyczny. Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy. Zrytmizowany zestaw ćwiczeń wpływa uspokajająco, pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną.
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia stymulacyjno-terapeutyczne, mają nauczyć aktywnego i twórczego życia poprzez poznanie siebie i innych, zdobycie zaufania do siebie i innych, nabrania pewności siebie i wiary we własne możliwości w sytuacji aktywnego ruchu i bliskiego kontaktu z drugą osobą.
 • Gimnastyka umysłu Paula Dennisona: Ćwiczenia opracowane przez Dennisona poprawiają –koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, oddychanie, pobudzają procesy myślowe, podnoszą ogólną sprawność ruchową, synchronizują współpracę obu półkul mózgowych, odprężają, relaksują, pomagają w łagodzeniu stresów
 • Metoda leczniczo-pedagogiczna Janiny Magnuskiej. Głównym celem metody zwanej terapią uspokajającą jest uspokojenie nadmiernie pobudzonej psychiki dziecka, stymulowanie rozwoju oraz rozwijanie zdolności do wysiłków, do samodzielnego organizowania swojej pracy, do samokontroli czynności, co ułatwia prawidłowe kształtowanie osobowości dziecka. Jednym z podstawowych zadań metody jest zapewnienie dziecku sukcesu.
 • Metoda Rudolfa Labana : gimnastyka twórcza (ekspresyjna): Dziecko wykonuje ćwiczenia zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem: – wyczucie własnego ciała – wyczucie ciężaru i czasu – wyczucie przestrzeni – doskonalenie płynności ruchów i wyczucie ciężaru ciała w przestrzeni i czasie – adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera i grupyZadaniom towarzyszy muzyka i rytm.
 • Relaksacja i muzykoterapia:  stanowią integralny element codziennych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Ćwiczenia relaksacyjne i muzykoterapia pomagają „wyciszyć” negatywne emocje, a tym samym powodują odprężenie fizyczne , obniżają lęk, agresje- pozwalając przywrócić dziecku wewnętrzną równowagę. Metody te przyczyniają się również do lepszego zrozumienia przez dzieci własnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie w różnych sytuacjach

W Planecie Fantazji funkcjonują grupy terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Do tych grup przyjmujemy  dzieci z zaleceniami  uczęszczania do małolicznych grup przedszkolnych. Każda grupa prowadzona jest przez 2 nauczycieli. Metody oraz warunki pracy z dziećmi dostosowane są do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Zapewniamy wsparcie psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, fizjoterapeuty oraz specjalistyczne terapie:

 • Integrację Sensoryczną
 • Terapię Ręki
 • Trening Umiejętności Społecznej
 • Terapię psychologiczno- pedagogiczną
 • Logopedię
 • Bajkoterapię
 • Arteterapię
 • Muzykoterapię

Przygotowujemy dzieci do wejścia w większe grupy przedszkolne w ramach edukacji włączającej. Zapraszamy do kontaktu 602 608 861  i wypełnienia formularza zgłoszeniowego – karta zgłoszenia dostępna TUTAJ  lub  bezpośrednio w przedszkolu.

Grupy integracyjne

W PLANECIE FANTAZJI funkcjonują również grupy integracyjne, do których przyjmowane są dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności radzące sobie społecznie w większej grupie dzieci. W takim przypadku w grupie przedszkolnej pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający lub pomoc nauczyciela.

Zapraszamy do kontaktu 602 608 861  i wypełnienia formularza zgłoszeniowego – karta zgłoszenia dostępna TUTAJ  lub  bezpośrednio w przedszkolu.

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W GRUPACH TERAPEUTYCZNYCH  odbywają się w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego na podstawie autorskiego programu wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem.

Każde dziecko z grupy terapeutycznej

 • opracowany ma i wdrożony do edukacji przedszkolnej  tzw. IPET ( Indywidualny Plan Edukacyjno- Terapeutyczny),
 • jest objęte wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i ramach tego wsparcia uczęszcza na planowe terapie:
  – indywidualne : terapię SI, logopedyczną, Terapię Ręki, pedagogiczną i psychologiczną a jeśli na takie wskazanie – fizjoterapię
  – grupowe: TUS, logopedię , Terapię Ręki, muzykoterapię, bajkoterapie , arteterapię i terapię psychologiczno-pedagogiczną
 • uczestniczy w dodatkowych grupowych zajęciach relaksacyjno-muzycznych
 • realizuje ponadto dwa razy w tygodniu zajęcia rewalidacyjne usprawniające zaburzone funkcje rozwojowe( zajęcia mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny)

Dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego potrzebują w sposób szczególny zorganizowanych warunków do rozwoju ,których nie spełniają przedszkola masowe a często i integracyjne. Przedszkole Planeta Fantazji gwarantuje warunki służące zaspokojeniu potrzeb dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jesteśmy dumni z faktu, że kilkoro dzieci z grup terapeutycznych zostało już w naszej placówce przygotowanych edukacyjne na tyle, że  gotowi byli do wejścia do grup integracyjnych. Radzą sobie wyśmienicie, nabywają nowe umiejętności intelektualne adekwatne do wieku i nawiązują kontakty społeczne  w grupie.

DIAGNOZA jest w Planecie Fantazji niezbędnym elementem rozpoczęcia procesu terapeutycznego. Postępowanie diagnostyczne wyznacza zawsze pierwszoplanowy problem, blokujący właściwy rozwój dziecka. Następnie zostają wyznaczane podstawowe kierunki działań w terapii.

W Planecie Fantazji wykonujemy diagnozy w następujących obszarach w większości w oparciu o wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne:

 • Diagnoza lateralizacji
 • Diagnoza rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym
 • Diagnoza- skala ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza poziomu rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PEP-3-PL
 • Diagnoza funkcjonalna w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych – PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA W WIEKU 3-10 ROKU ŻYCIA
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – PROGRAM BADA-BADA
 • Diagnoza rozwoju mowy dziecka od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia – KOLD – OCENA PRAWIDŁOWEGO I ZABURZONEGO ROZWOJU MOWY DZIECKA
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO